วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

               ในปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการขอมนุษย์และสร้างความสะดวกสบายในชีวิตเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การศึกษา เทคโนโลยีทางการแพทย์ การติดต่อสื่อสาร  และการทำธุรกิจ ด้วยความสามารถของอุปกรณ์สื่อสารและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทำให้องค์กรต่างๆนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยในการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์   การทำธุรกิจและให้บริการบนอินเตอร์เน็ทหรือ e-commerce การเรียนการสอนแบบ e-learning   การเรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล การใช้เทคโนโลยีเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงาน


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเอทีเอ็มของธนาคาร


ตัวอย่างเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ให้ประชาชนยื่นแบบชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตสร้างความสะดวกและรวดเร็ว
รูปภาพจาก http://www.rd.go.th/publish/index.html

                 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญและมีอิทธิต่อการดำเนินชีวิตโดยสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนและการจัดการให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการลดปัญหาเรื่องระยะเวลาและระยะทาง   โดยเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้ การสื่อสารสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชื่อมโยงกิจการต่างๆของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อเป็นสื่อกลางและเป็นช่องทางในการประสานงานกัน
รูปภาพจาก http://smce.doae.go.th/

                   การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีในทุกๆด้าน เนื่องจาก การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ทุกองค์กรจำเป็นต้องหากลยุทธ์ที่จะนำมาใช้เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันให้ได้ ตลอดจนช่วยให้การทำงานขององค์กรเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทในกระบวนการทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย องค์กรธุรกิจต้องนำความสามารถและความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้มาช่วยในการดำเนินงานด้านต่างๆ ช่วยลดต้นทุนบางอย่างลงได้ ตลอดจนช่วยให้การทำงานขององค์กรมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพของตนให้เหนือคู่แข่งขัน เช่นงานด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การตัดสินใจ และการจัดการ เป็นต้น
               เมื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศดังที่บอกไปข้างต้นแล้ว ทำให้เราทราบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นและเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น นอกจากจะช่วยในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นสารสนเทศที่ดี ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการได้แล้ว ยังมีส่วนช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้จะเป็นการยกตัวอย่างองค์ธุรกิจการขนส่งที่มี การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการจัดรถกับสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดในการเกิดปัญหา เกี่ยวกับการจัดส่งที่ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ช่วยในการจัดการระบบงาน และเก็บข้อมูลต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆที่ต้องทำ

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่น จำกัดใช้ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation management system; TMS) มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
รูปภาพจาก http://www.dits.co.th/tms/

กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation management system; TMS) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง ซึ่งก็คือ ความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ การบริหารการจัดการด้านขนส่ง (Transportation manager) ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation optimizer) มีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเรื่องการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ
                     การทำงานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การเลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization) การจัดตารางเดินรถ (Scheduling) การจัดสินค้า ขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการวางแผนค่อนข้างมาก

                ดังนั้นหากองค์กรต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ำสุด จึงต้องใช้ระบบวางแผนการจัดส่งสินค้า เข้า มาช่วยทำให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้า ได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจากระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมบอกตำแหน่ง (Automatic vehicle location system; AVLS) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                  จากข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ จะสังเกตได้ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเสมอ เนื่องจากในปัจจุบันเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการเรียนรู้การใช้งาน การค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาช่วยในการตัดสินใจ การวิเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับทุกคน กล่าวคือควรรู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามโลกปัจจุบันเป็นโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่มักเรียกกันว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวนั้นถือว่าไม่เพียงพอต่อไปแล้ว บุคคลมีความจำเป็นต้องเรียนรู้การบริโภคข้อมูลข่าวสารของเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถวิเคราะห์ข่าวสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้เกิดประโยชน์ได้จากที่กล่าวมาข้างต้นเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างคุณประโยชน์มากมายแต่ในทางกลับกันถ้าหากมนุษย์เรานั้นใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กันในทางที่ผิดก็จะกลับกลายเป็นโทษมหันต์ได้เช่นกัน


อ้างอิง


พนิดา พานิชกุล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ. - - กรุงเทพ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ , 2548
           312 หน้า.
1.             เทคโนโลยีสารสนเทศ  2.คอมพิเตอร์ 
ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล
          เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ . - - กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2544
          200 หน้า
1.             คอมพิวเตอร์